St. Basil - Saturday January 2, 2021

ο»ΏSt. Basil - Saturday January 2, 2021

St. Basil - Saturday January 2, 2021

βœπŸ“• Saint of the Day πŸ™πŸ» "A tree is known by its fruit; a man by his deeds. A good deed is never lost; he who sows courtesy reaps friendship, and he who plants kindness gathers love." -St. Basil the Great https://www.christiancatholicmedia.com/blogs/saint-of-the-dayCatholic Rosary Of The Month Club - Join Now

Catholic Rosary Of The Month Club - Join Now

Join Catholic Rosary of the Month Club Now
Join Catholic Rosary of the Month Club Now
Morning Prayer
Daily Mass Readings
Saint of the Day
Evening Prayer

Christian Catholic Media is run by a Catholic family in California.

Our mission is to evangelize the world and support God's people on their journey of faith.

If you would like to help support our mission, please consider making a donation.

Catholic Donation
Catholic Donation
Regular price
$1.00
Sale price
$1.00