St. Anthony - Saturday June 13, 2020

ο»ΏSt. Anthony - Saturday June 13, 2020

St. Anthony - Saturday June 13, 2020

βœπŸ“• Saint of the Day πŸ™πŸ» "The devil is afraid of us when we pray and make sacrifices. He is also afraid when we are humble and good. He is especially afraid when we love Jesus very much. He runs away when we make the Sign of the Cross." -St. Anthony of Padua https://www.christiancatholicmedia.com/blogs/saint-of-the-dayJoin Catholic Heirlooms Stone Rosary Subscription Box for Women

Join Catholic Heirlooms Stone Rosary Subscription Box for Men

Join Catholic Heirlooms Stone Rosary Subscription Box for Women
Join Catholic Heirlooms Stone Rosary Subscription Box for Men
Morning Prayer
Daily Mass Readings
Saint of the Day
Evening Prayer

Christian Catholic Media is run by a Catholic family in California.

Our mission is to evangelize the world and support God's people on their journey of faith.

If you would like to help support our mission, please consider making a donation.

Catholic Donation
Catholic Donation
Regular price
$1.00
Sale price
$1.00

Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published